Котормочулук иши

ПРОГРАММА ЖӨНҮНДӨ​

КОТОРМО ИЗИЛДӨӨЛӨРҮ САЛЫШТЫРМАЛУУ АДАБИЯТ, МАДАНИЙ ИЗИЛДӨӨЛӨР, ИНФОРМАТИКА, ТАРЫХ, ЛИНГВИСТИКА, ФИЛОСОФИЯ ЖАНА РИТОРИКАНЫН АЙКАЛЫШЫ.

КОТОРМО ИЗИЛДӨӨЛӨРҮ САЛЫШТЫРМАЛУУ АДАБИЯТ, МАДАНИЙ ИЗИЛДӨӨЛӨР, ИНФОРМАТИКА, ТАРЫХ, ЛИНГВИСТИКА, ФИЛОСОФИЯ ЖАНА РИТОРИКАНЫН АЙКАЛЫШЫ.

АНГЛИС ТИЛИНИН КЕҢИРИ КОЛДОНУЛУШУНА КАРАБАСТАН, КОТОРМОЧУЛУК ЖӨНДӨМДӨРҮ БАРГАН САЙЫН МААНИЛҮҮ БОЛУП БАРАТАТ. БҮГҮНКҮ МУЛЬТИМАДАНИЙ ЖАНА КӨП ТИЛДҮҮ КООМ ТИЛДЕР МЕНЕН МАДАНИЯТТАРДЫН ОРТОСУНДАГЫ НАТЫЙЖАЛУУ, НАТЫЙЖАЛУУ ЖАНА СЕЗИМТАЛ БАЙЛАНЫШТЫ ТАЛАП КЫЛАТ. БУЛ БИЛИМ БЕРҮҮНҮ ЖАНА МАМЛЕКЕТТИК ЭКОНОМИКАНЫ ӨНҮКТҮРҮҮ ҮЧҮН МААНИЛҮҮ.

ПРОГРАММАНЫН МАКСАТТАРЫ

1. СТУДЕНТТИН СОЦИАЛДЫК-ЖЕКЕ САПАТТАРЫН ЖАНА КӨНДҮМДӨРҮН КАЛЫПТАНДЫРУУ, МИСАЛЫ, ТОЛЕРАНТТУУЛУК, ЭМПАТИЯ, ЧЫР-ЧАТАКТАРДЫ ЧЕЧҮҮ, УБАКЫТТЫ БАШКАРУУ, ЛИДЕРЛИК. БУЛ АНЫН ЭМГЕК РЫНОГУНДАГЫ МОБИЛДҮҮЛҮГҮНӨ ЖАНА ИЙГИЛИГИНЕ ӨБӨЛГӨ ТҮЗӨТ. ​
2. АТАЙЫН ТАРМАКТАРДА, АНЫН ИЧИНДЕ ЧЕТ ӨЛКӨЛӨРДӨ КЕСИПТИК ӨЗҮН-ӨЗҮ ИШКЕ АШЫРУУГА ЖӨНДӨМДҮҮ, ЫРААТТУУ ЖАНА ЖАЗУУ ЖҮЗҮНДӨГҮ КОТОРМОНУН КЕСИПТИК КӨНДҮМДӨРҮ МЕНЕН БҮТҮРҮҮЧҮНҮ ДАЯРДОО.​

ПРОГРАММАНЫН НАТЫЙЖАЛАРЫ

1. ЖУМУШ ЖАНА ОКУТУУ ЖААТЫНДАГЫ КЕСИПТИК КӨЙГӨЙЛӨРДҮ ӨЗ АЛДЫНЧА ЧЕЧЕТ, ИНТЕГРАЦИЯЛАНГАН ЫКМАЛАРДЫ ЖАНА ЫКМАЛАРДЫ КОЛДОНУП, СУНУШТАЛГАН ВАРИАНТТАРДАН ЧЕЧИМДЕРДИ ТАНДАЙТ​
2. ДЕНИ САК ЖАШОО ОБРАЗЫН КАРМАНЫП, ЭКОЛОГИЯНЫ САКТОО МЕНЕН ПРАКТИКАЛЫК КӨЙГӨЙЛӨРДҮН АР КАНДАЙ ТҮРЛӨРҮН ЧЕЧҮҮ ҮЧҮН ЗАРЫЛ БОЛГОН ИНТЕГРАЦИЯЛАНГАН ТЕОРИЯЛЫК БИЛИМДЕРДИН ТОПТОМУН КОЛДОНУП, ЗАМАНБАП ДҮЙНӨДӨ ЖҮРӨТ​
3. Маданияттар аралык байланышты орус, кыргыз, англис тилдеринде (деңгээл В2ден төмөн эмес), экинчи чет тилде (А2ден төмөн эмес) камсыз кылат
4. КОТОРУУ ЖАНА ЧЕЧМЕЛӨӨ, ФОНЕТИКАЛЫК, ГРАММАТИКАЛЫК ЖАНА ЛЕКСИКАЛЫК ЧЕНЕМДЕРДИ БАЙКОО​
5. Котормо изилдөө жана маданияттар аралык байланыш жаатындагы изилдөө иштерин жүргүзөт

ПРОФЕССОРДУК-ОКУТУУЧУЛАР КУРАМЫ

ОКУТУУЧУ
САБАК
E-mail
Кужелева А. М.
Программанын башчысы
Практикалык англис тили, англис тили (үйдө окуу), кесиптик ишмердүүлүктөгү англис тили, интенсивдүү англис тили
kuzheleva_a@iuca.kg
Степанова Л. И.
Окутуучу
Котормо боюнча семинар, Жазуу котормо практикасы, Жазуу котормо практикасы, Стилистиканын негиздери, Кесиптик ишмердүүлүктө англис тили
stepanova_l@iuca.kg
Иманалиева Н. Ж.
Окутуучу
Кесиптик ишмердүүлүктө англис тили, Интенсивдүү англис тили. Англисче (Үйдө окуу), Англисче (Презентация)
imanalieva_n@iuca.kg
Дубина Т. Н.
Окутуучу
Теориялык фонетика
dubina_t@iuca.kg
Юсупова Л. И.
Окутуучу
Англис тили (Үйдө окуу), англис тили (Презентация), кесиптик ишмердүүлүктөгү англис тили, Интенсивдүү англис тили, Практикалык англис тили
yusupova_l@iuca.kg
Нусурова А.С.
Окутуучу
Экинчи чет тилинин практикалык курсу (Кытай тили)
nusurova_a@iuca.kg
Сатыбалдиева Ч. А.
Окутуучу
Интенсивдүү англис тили, кесиптик ишмердүүлүктө англис тили, англис тили (үйдө окуу)
satybaldieva_a@iuca.kg
Замирбек к.И
Окутуучу
Интенсивдүү англис тили, англис тили (үйдө окуу), англис тили (презентация), кесиптик ишмердүүлүктө англис тили
zamirbek_kyzy_i@iuca.kg
Абдырахманова Р.Дж..
Окутуучу
Экинчи чет тилинин практикалык курсу (Немец тили)
-@iuca.kg
Джелджемышева Н.Т.
Окутуучу
Интенсивдүү англис тили, англис тили (үйдө окуу), англис тили (презентация), кесиптик ишмердүүлүктө англис тили
dzheldzhemysheva_n@iuca.kg
Вальваков Р.В.
Окутуучу
Тил илими, Сапостолативдик Типология
valvakov_r@iuca.kg
Дурова Е.
Окутуучу
Негизги чет тилинин практикалык курсу
durova_e@iuca.kg