УКУК ТААНУУ

ПРОГРАММА ЖӨНҮНДӨ​

ЮРИСТ КЕСИБИ БҮГҮНКҮ КҮНДӨ ЭҢ ПОПУЛЯРДУУ ЖАНА КАДЫР-БАРКТУУ КЕСИПТЕРДИН БИРИ. АНТКЕНИ ЮРИСТТЕР МЕДИЦИНА КЫЗМАТКЕРЛЕРИ МЕНЕН КАТАР ЭЛЕ, ДҮЙНӨДӨГҮ ЭҢ ЖОГОРКУ АКЫ ТӨЛӨНҮҮЧҮ АДАМДАРДЫН БИРИ БОЛУП ЭСЕПТЕЛЕТ, БУЛ ДАЙЫМА ЖАШТАРДЫН ӨЗГӨЧӨ КЫЗЫГУУСУН ЖАРАТАТ, АЛАРГА ТИГИЛ ЖЕ БУЛ КЕСИПТИН ПАЙДАСЫНА ТАНДОО ЖАСООГО ТУУРА КЕЛЕТ. МЫНДАН ТЫШКАРЫ, БУЛ КЕСИПТИ ӨЗДӨШТҮРГӨН АДАМДАР ҮЧҮН ЖУМУШ ОРДУН ТАНДООДО ЧОҢ МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨР АЧЫЛАТ. ОШЕНТИП, КОЛЛЕДЖДИН ЮРИДИКАЛЫК ДАРАЖАСЫНА ЭЭ БОЛУУ МЕНЕН, СИЗ ДЭЭРЛИК КӨПТӨГӨН УЮМДАРДА ИШТЕЙ АЛАСЫЗ, АНТКЕНИ АЛАРДЫН БАРДЫГЫ ӨЗ ИШИНИН УКУКТУК КОЛДООСУНА МУКТАЖ.

ПРОГРАММАНЫН МАКСАТТАРЫ

1. КЕСИПТИК КӨНДҮМДӨРДҮ КАЛЫПТАНДЫРУУ: НЕГИЗГИ МЫЙЗАМДАРДЫ БИЛҮҮ ЖАНА УКУКТУК ПРОЦЕДУРАЛАР. КОДЕКСТЕРДИ БАШКАРА БИЛҮҮ. УКУКТУК ДОКУМЕНТТЕРДИ ТҮЗҮҮ. СОТ ИШ КАГАЗДАРЫН ТҮШҮНҮҮ. УКУКТУК МААЛЫМДАМА ТУТУМДАРЫН КОЛДОНУУ ЖАНА СОТ МААЛЫМАТ БАЗАЛАРЫ. ЮРИДИКАЛЫК ТИЛДИ БИЛҮҮ.
2. Калыптандыруу көндүмдөр: үйрөнүү жана өнүктүрүү, баарынан кабардар болуу жаңы. Маалымат менен иштөө: издөө, иштетүү, байланыштарды табуу, интеграциялоо Жумуш. Түшүнүктүү тилде сүйлөө, парафразалоо. Байланыш: кардар менен, мамлекеттик кызматкерлер, жетекчилер, кесиптештер. Коомчулукта өзүн ишенимдүү алып жүрүү, аргументтүү позицияны билдирүү.

ПРОГРАММАНЫН МИССИЯСЫ

КАМСЫЗ КЫЛУУЧУ ШАРТТАРДЫ ТҮЗҮҮ, КОЛДОО, ЖЫЛ САЙЫН ЖАҢЫЛОО ФГОС КОБДУН ТАЛАПТАРЫНА ЫЛАЙЫК ЮРИСТТИ САПАТТУУ ДАЯРДОО, ЗАМАНБАП ЭМГЕК РЫНОГУ ЖАНА ИШ БЕРҮҮЧҮЛӨРДҮН СУРОО-ТАЛАПТАРЫН ЭСКЕ АЛУУ МЕНЕН ЖАНА СТУДЕНТТЕРДИН (ЖАЛПЫ ИЛИМИЙ, СОЦИАЛДЫК-ИНСАНДЫК ЖАНА ЖАЛПЫ МАДАНИЙ) ЖАНА КЕСИПТИК Компетенциялар.

ОКУУНУН НАТЫЙЖАЛАРЫ

1. БҮТҮРҮҮЧҮДӨ НЕГИЗГИ КЕСИПТИК БИЛИМДЕРДИ, КӨНДҮМДӨРДҮ ЖАНА МАМЛЕКЕТТИК ЖАНА УКУК ЧӨЙРӨСҮНДӨГҮ
2. бүтүрүүчүдө юристке зарыл болгон кесиптик сапаттарды калыптандыруу кесиптик ишмердүүлүктө, кызыкдар тараптар менен өз ара аракеттенүүдө
3. бүтүрүүчүдө зарыл болгон ийкемдүү көндүмдөрдү өнүктүрүү Заманбап юристке (татаал маселелерди чече билүү, коммуникабелдүүлүк, командада иштөө, убакытты башкаруу, ишенимдер)
4. УКУКТУН ЧЕНЕМДЕРИН ТУУРА ЧЕЧМЕЛЕП, КОЛДОНО БИЛҮҮ​
5. укуктук Риториканын, калк менен өз ара аракеттенүүнүн көндүмдөрү жана көндүмдөрү Укуктук сабаттуулукту жогорулатууга көмөктөшүү
6. ФАКТЫЛАРДЫ, ЖАГДАЙЛАРДЫ ЖАНА ОКУЯЛАРДЫ ТУУРА КВАЛИФИКАЦИЯЛОО, ФАКТЫЛАРДЫ КЕҢЕШ
7. негизги гуманитардык, социалдык, табигый илимий билими жана аларды кесиптик иште колдоно билүүсү
8. жоопкерчилик, адилеттүүлүк сыяктуу жеке сапаттарды өнүктүрүү, жарандык, укуктук аң-сезим, укуктук ой жүгүртүү, руханий жана физикалык маданият

ПРОФЕССОРДУК-ОКУТУУЧУЛАР КУРАМЫ

Преподаватель
курсы
E-mail
Алымкулова Н. Ж.
Программанын башчысы
Адистикке киришүү, укук таануу, Салык укугу, Маалыматтык укук, Үй-бүлөлүк укук, Адам жана коом
alymkulova_nu@iuca.kg
Абдыкеримов М.
Окутуучу
Тарых, Философия, Эл аралык укук, Чет мамлекеттердин тарыхы жана укуктары
marat_agai@iuca.kg
Исаев Н. К.
Окутуучу
Финансылык укук, ишкердик укук, Кыргызстан мамлекеттинин тарыхы жана укуктары
Isaev_n@iuca.kg
Сулейман Ш. Б.
Окутуучу
Кесиптик англис тили, Эмгек укугу, Административдик жол-жоболук укук
suleyman_s@iuca.kg
Кадырова Ж. Т.
Окутуучу
Жарандык укук, салык укугу, эмгек укугу, эл аралык укук, адам жана коом
kadyrova_j@iuca.kg
Джон Кларк
Окутуучу
Дүйнө тарыхы
clark_j@iuca.kg
Куланбаева З. А.
Окутуучу
Кылмыш-жаза мыйзамы
kulanbaeva_z@iuca.kg
Женишева Н. Ж.
Окутуучу
Мамлекеттик башкаруу жана укуктар теориясы
zhenisheva_n@iuca.kg
Исмаилова К. Т.
Окутуучу
Адистикке киришүү, жазык-процесстик укук, административдик процессуалдык укук, бажы укугу, конституциялык укук
ismailova_k@iuca.kg
Карагулова Д. Б.
Окутуучу
Кыргыз тили, кыргыз адабияты
karagulova_d@iuca.kg
Храмцова Г. Р.
Окутуучу
Дүйнө тарыхы
hramtsova_g@iuca.kg